Torakochirurgia

Po zakończeniu studiów w roku 1966, Profesor Dzielicki rozpoczął pracę zawodową w Oddziale Szpitala Miejskiego nr 2 (u Ojców Kamilianów) w Tarnowskich Górach. Po stażu został asystentem Oddziału Chirurgii, której ordynatorem wówczas był Dr Jan Ścierski. W roku 1969 został wcielony do wojska w Gubinie, a później został przeniesiony do jednostki w Zabrzu. W Zabrzu rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Śląskiej Akademii Medycznej (obecnej Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, mieszczącej się w Zabrzu przy ulicy 3 Maja). Kliniką kierował wówczas Profesor Stanisław Szyszko, a w okresie późniejszym Profesor Kazimierz Czyżewski. W 1974 roku Profesor Dzielicki otrzymała stanowisko starszego asystenta tejże Kliniki, a 1979 roku stanowisko adiunkta.

Uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Tematem pracy doktorskiej Profesora była „Torakostomia okienkowa jako sposób leczenia chorych z ropniakiem opłucnej”

Profesor Dzielicki w tym czasie był członkiem:
Senatu Śląskiej Akademii Medycznej
Komisji do Spraw Rozwoju Kadry Naukowej
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Medycyny

Pełnił i pełni funkcje:
Konsultanta w Zakresie Chirurgii
Konsultanta w Zakresie Torakochirurgii
Konsultanta w Zakresie Chirurgii Dziecięcej województwa śląskiego, obecnie województwa opolskiego

Chirurgia dziecięcia

W roku 1984 rozpoczął organizację Kliniki Chirurgii Dziecięcej w nowo powstającym szpitalu dziecięcym w Zabrzu przy ul. 3 Maja. Szpitalem tym kierowała Profesor Bożenę Hager-Małecką.

Tematem Jego obronionej w 1990 roku pracy habilitacyjnej były „Odległe następstwa tracheostomii u małych dzieci w świetle badań doświadczalnych i klinicznych”.

W 1993 roku został profesorem Śląskiej Akademii Medycznej . Tytuł profesora zwyczajnego został mu przyznany w roku 2000 i wręczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej.

Profesor Dzielicki w tym okresie organizował lub współorganizował:
Polsko-Czesko-Słowackie Sympozja Wideochirurgii
Sympozja Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
Sympozja Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
Śląskie Dni Pediatrów i Chirurgów Dziecięcych
Prowadził sesje na sympozjach wideochirurgii w Polsce i zagranicą

Profesor jest autorem lub współautorem:
Ponad 150 publikacji z dziedziny chirurgii ogólnej, torakochirurgii i chirurgii dziecięcej
60 prac z zakresu chirurgii małoinwazyjnej
230 doniesień zjazdowych
9 rozdziałów w książkach
Promotor 14 doktoratów
4 skryptów dla student medycyny
30 filmów dydaktycznych z zakresu chirurgii małoinwazyjnej

Chirurgia małoinwazyjna

Według Profesora chirurgia małoinwazyjna stanowi ukoronowanie jego działalności chirurgicznej. Mając specjalizację w trzech dziedzinach chirurgii stworzył unikalny w skali kraju, wzorowany na amerykańskich ośrodkach, Akademickie Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej (ACCHM), mający charakter zarówno leczniczy jak i szkoleniowy. Do ACCHM byli zapraszani lekarze innych specjalizacji. Pozwoliło to na wykonywanie zabiegów operacyjnych w bardzo szerokim zakresie od chirurgii ogólnej, torakochirurgii, chirurgii dziecięcej, po  onkologię, ginekologię, urologię, ortopedię, chirurgię gastroenterologiczną i endokrynologiczną. Ośrodek formalnie zatwierdzony w 1997 roku przez ówczesnego Rektora ŚlAM Profesora Zbigniewa Religę był jedynym ośrodkiem szkoleniowym dla chirurgii dorosłych na Śląsku i jedynym z trzech dla chirurgii dziecięcej w kraju.

Profesor Dzielicki wprowadził szereg operacji małoinwazyjnych wykonywanych po raz pierwszy w Polsce takich jak operacja tarczycy, usuniecie śledziony, grasicy, operacje w żylakach przełyku, resekcje jelitowe, operacja zniekształcenia klatki piersiowej metodą Nuss’a czy usunięcie płata płucnego metodą torakospokową. Współpraca z innymi ośrodkami zarówno w kraju jak i zagranicą pozwoliła na zorganizowanie w 1999 roku Pierwszego Sympozjum Polsko-Czesko-Słowackiego w Ustroniu, które następnie było organizowane corocznie.

W 2008 roku profesor Dzielicki zorganizował sympozjum z okazji 10 lecia spotkań.
Praca w ACCHM była podstawę dla powstanie wielu prac naukowych, wystąpień zjazdowych w kraju i zagranicą. W maju 2007 roku ta forma działalności została przez administrację szpitala zlikwidowana. Obecnie przeprowadzane w ramach ACCHM zabiegi operacyjne są wykonywane przez Pana Profesora w Szpitalach w Ozimku, w Knurowie, w Rybniku oraz w Szpitalu we Wrocławiu.

W ramach ACChM Profesor Dzielicki wykonuje następujące zabiegi operacyjne:
Usunięcia pęcherzyka żółciowego
Refluksu żołądkowo-przełykowego
Przepukliny pachwinowej
Przepukliny rozworu przełykowego
Operacji tarczycy, grasicy i nadnerczy
Resekcje jelit
Deformacji klatki piersiowej
Zabiegów onkologicznych
wideotorakoskopia

Wszystkie zabiegi są wykonywane techniką małoinwazyjną.